Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM ZDROWIA S.J. Adam Muszyński z siedzibą przy ul. Czajewicza 5/7, 05-500 Piaseczno.

2) kontakt z administratorem danych w Centrum Zdrowia możliwy jest pod adresem email: ado@centrumzdrowia.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu na podstawie Art.9 ust.1 lit. h, – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2017, poz. 1318) oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1638), a także z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przez prawo (obecnie 20lat).

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (jeśli zezwoli na to prawo) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową świadczeń. Podanie danych takich jak jak nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem powiadomienia o zmianach terminów wizyt, możliwości odbioru wyników badań itp. czynności związanych z udzielaniem świadczeń.